Na Chodovci 54, Praha 4

tel: 272 011 880

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsnachodovci.cz

datová schránka 6zzz9py

Náhodný obrázek

Škola v projektech

 235px-Charles-University-symbol-2

 Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy


 

No Flash

EKOLAMP – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

 

Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

č.j. 322/2017

Školní řád

Jsi žákem ZŠ na Chodovci 54. Máš právo využívat všech podmínek školy ke vzdělání. Jsi osobností, která chce být respektována, ale i ty respektuj své spolužáky i učitele. Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

Úvodní ustanovení

Řád školy blíže rozvádí práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 30, s vyhláškou č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání), s Listinou základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. a s Úmluvou o právech dítěte č. 104/1991 Sb., vždy v platném znění.

 • Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 1. Žák má právo vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor vyjádří adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost.
 2. Žák má právo být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.
 3. Žák má právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se žák cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení.
 4. Ve škole je zřízen systém žákovské samosprávy.
 5. Škola podporuje žáky v přijímání a šíření informací, ve vydávání třídních a školních časopisů, popřípadě ve vysílání školního rozhlasu.
 6. Žáci mohou po předchozí dohodě s vedením školy, využívat prostory školy podle svých zájmů a potřeb.
 7. Žáci se navzájem respektují, váží si lidské důstojnosti a nezpůsobují svým spolužákům žádná příkoří nebo ponižování.
 8. K zaměstnancům školy se žáci chovají patřičně, dbají na zásady slušného chování, zejména na porozumění, ohleduplnost, zdvořilost, ukázněnost, vzájemnou úctu, respekt.
 9. V případě nevhodného chování vůči spolužákům, pracovníkům školy, návštěvníkům školy se postupuje v souladu s pravidly pro udělení kázeňského opatření (viz Pravidla pro hodnocení žáků).
 10. Žáci pečují o estetické prostředí třídy i školy a okolí školy.
 11. V době výuky žáci nežvýkají, nejedí, ve školní budově žáci nenosí pokrývky hlavy (o výjimky ze zdravotních nebo náboženských důvodů lze požádat ředitele školy).
 12. Žáci jsou povinni mít připraveny učební pomůcky a pracovní místo před začátkem každé vyučovací hodiny.
 13. Při vyučování nemohou žáci používat předměty nesouvisející s výukou (mobily, hračky, apod.). Mobilní telefony mohou žáci používat pouze o přestávkách, ne však k hlasité reprodukci hudby. Jakékoli natáčení různých situací bez souhlasu natáčených osob není povoleno. V případě porušení těchto pravidel předá žák věc do úschovy učiteli, který mu ji vrátí na konci vyučovací hodiny.
 14. Žák nemůže být vyloučen z vyučování pro nekázeň.
 15. Při mimoškolních a zájmových činnostech se žáci scházejí 5 - 10 min. před zahájením činnosti. Vedoucí nad nimi vykonává dohled po celou dobu organizované činnosti.  Vedoucí je na místě srazu nejméně 15 minut před začátkem akce.

Uvolňování ze školy

 1. Z vyučování uvolňuje na 1 hodinu učitel, jehož hodinu žák zamešká, na více hodin, nejdéle 2 dny, třídní učitel. O uvolnění požádá zákonný zástupce žáka prostřednictvím žákovské knížky. Na delší dobu uvolňuje ředitel školy na základě předchozího oznámení zákonného zástupce žáka doporučeného třídním učitelem.
 2. Nepřítomnost žáka ve vyučování je nutné omluvit do tří dnů osobně, telefonicky nebo písemně. Po návratu do školy žák předloží třídnímu učiteli neprodleně (nejdéle do pěti pracovních dnů) písemnou omluvenku v žákovské knížce, podepsanou zákonným zástupcem žáka. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci či jiný úřední doklad.
 3. V případě nevolnosti či úrazu během vyučování jsou zákonní zástupci neprodleně telefonicky nebo e-mailem informováni. Žák vždy vyčká příchodu osoby určené zákonným zástupcem, sám ze školy neodchází.
 4. Žáci i zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky, nahlížet do výroční zprávy, na konzultace s pedagogickými pracovníky, na poradenskou pomoc školy a ŠPZ, dále mají právo požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, volit a být volen do školské rady.
 5. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel do školy včas, řádně připraven a slušně oblečen, nahradit škodu, která vznikne škole žákovou vinou, oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona, další údaje potřebné pro řádné vedení „školní matriky“ a které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a informovat o změnách v těchto údajích, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jsou povinni zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání ředitele školy (§22 odst. 3 písm. b) školského zákona). Rodičovská odpovědnost náleží zákonným zástupcům žáků i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 6. Nepřihlásí-li zákonní zástupci žáka dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 nebo zanedbávají péči o povinnou školní docházku žáka, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.
 • Provoz a vnitřní režim školy
 1. Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
 2. Školní budova se otevírá v 6:30 hodin pro provoz školní družiny, v 7:40 hodin pro všechny žáky. Do ŠD žáci přicházejí do 7:30 hod. Při vstupu do školy žáci používají elektronický čip.
 3. Po příchodu si žáci odkládají svršky a obuv ve svých skříňkách, přezují se do domácí obuvi (ne sportovní obuv nebo obuv s černou podrážkou!) a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 4. Žáci přicházejí do školy tak, aby do 7:55 hod. (před odpoledním vyučováním do 14:15 hod.), tj. 5 minut před zahájením výuky, byli ve třídě a měli možnost se včas připravit na výuku.
 5. Do tělocvičen, dílen a odborných pracoven odcházejí žáci ke konci přestávky a vyčkají před učebnou na příchod vyučujícího. (dále – viz řády odborných učeben).
 6. Pokud se vyučující do pěti minut nedostaví, ohlásí zástupce třídy jeho nepřítomnost vedení školy.
 7. Po skončení vyučování se žáci nezdržují v prostorách školy.
 8. Na písemnou žádost zákonného zástupce umožní ředitel školy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žákům pobyt v budově školy pod dohledem pedagoga.
 9. O přestávkách mají žáci možnost pohybu mimo třídu, a to v podlaží, v němž se nachází třída, ve které probíhá výuka. Na chodbách není dovoleno sedat si na parapety, manipulovat s květinami, výzdobou, otvírat okna. Velká přestávka po 2. vyučovací hodině je za příznivého počasí určena k pobytu žáků na školním hřišti. Čtvrté nadzemní podlaží, včetně WC, je určeno pouze studentům VOŠ.
 10. Školní hřiště je žákům školy přístupno od 16:00 do 18:00. Dále mohou žáci používat hřiště mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pokud na něm neprobíhá výuka. Další pravidla – viz řád školního hřiště.

 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 1. Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni se Školním řádem ZŠ, Praha 4, Na Chodovci 54.
 2. Žáci se ve škole pohybují a chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 3. Žáci mohou otevírat okna pouze se souhlasem vyučujícího a za jeho přítomnosti.
 4. Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči a vypínači bez dohledu učitele či jiné dospělé pověřené osoby.
 5. Žákům je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto ustanovení je vážným přestupkem a bude přísně potrestáno.
 6. Pokud se žáci setkají s těmito nežádoucími jevy, mohou se obracet o pomoc a radu na kteréhokoli učitele.
 7. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budou žáci poučeni o bezpečnosti a hygieně.
 8. Žáci do školy nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků.
 9. Každé zranění ohlásí neprodleně poraněný žák nebo spolužáci vyučujícímu.
 10. Při zjištění nebo důvodném podezření na infekční onemocnění budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dohledu), aby nedošlo k šíření infekce. Platí i pro výskyt vši dětské.

 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 1. Žáci i zaměstnanci školy chrání učebnice, školní pomůcky a ostatní majetek školy a zřizovatele. Poškodí-li žák nebo zaměstnanec věc svévolně či nadměrně, uvede věc do původního stavu, nebo škodu uhradí.
 2. Ztráty věcí či nález ztracené věci hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, popřípadě jinému vyučujícímu.
 3. Škola nezodpovídá za ztrátu věcí nesouvisejících s výukou a za věci odložené nebo zapomenuté v neuzamčených prostorách.

 Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1.  Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti školnímu řádu.

Další pravidla

 1. Obsah tohoto školního řádu platí i na všech akcích pořádaných školou.
 2. Případné porušení školního řádu bude postihováno výchovnými opatřeními (viz Pravidla pro hodnocení žáků).

Práva a povinnosti pracovníků školy

 1. Práva a povinnosti pracovníků školy stanoví §22a, § 22b školského zákona a vydané vnitřní směrnice.
 2. Pedagogičtí pracovníci seznamují žáky se školním řádem (včetně příloh) vždy na začátku školního roku a průběžně podle potřeby. Umístí jej na vhodném, žákům přístupném místě. Školní řád (včetně příloh) je také na www.zsnachodovci.cz/skola/dokumenty, výňatek Školního řádu je v Příloze elektronické žákovské knížky a v Notýsku (1., 2. třída)
 3. Pokud se žák cítí v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení, je povinností pracovníků školy věnovat tomu vždy náležitou pozornost.

Účinnost

 1. Doplnění školního řádu bylo projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 21. 6. 2017 a školskou radou dne 26. 6. 2017, s účinností od 1. 9. 2017.

 Přílohy:

 • pravidla pro hodnocení žáků
 • řády odborných učeben a šaten
 • řád školní družiny
 • řád školní jídelny
 • řád školního hřiště

                                                                                             Mgr. Miloslav Ráž

                                                                                           ředitel školy

Škola v projektech

 eu logo2

 


 

Rodice vitani logo

 

 


  AASKOL-logo


  recyklohrani


 dis bg


 proskolylogo


 Obedy pro deti BANNER-180x238

 

Kdo je online

Právě přítomno: 191 hostů a žádný člen