Na Chodovci 54, Praha 4

tel: 272 011 880

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsnachodovci.cz

datová schránka 6zzz9py

IČO 6138 4704

Náhodný obrázek

Škola v projektech

 235px-Charles-University-symbol-2

 Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy


 

No Flash

EKOLAMP – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

KDO? CO?

  • Výchovný poradce: Mgr. Zuzana Švadlenová – péče o žáky s SVP, kariérové poradenství, spolupráce při tvorbě IVP, dokumentace

Konzultační hodiny: dle dohody (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 272 011 882)

Konzultační hodiny: dle dohody (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  , 296 180 346)

 

Kariérní poradce: Mgr. Radka Poláková (polakova@zsnachodovci-cz) - má důležitou roli při podpoře žáků v jejich profesním a vzdělávacím rozhodování. Zde je několik činností, které kariérní poradci ve školách obvykle vykonávají:

  1. Poskytování informací: Kariérní poradci poskytují žákům informace o různých povoláních, vzdělávacích možnostech, pracovním trhu a dalších relevantních tématech.
  1. Rozhovory se žáky: Kariérní poradci vedou rozhovory se žáky, aby objevili jejich zájmy, schopnosti, silné a slabé stránky. Pomáhají žákům lépe pochopit své možnosti a připravit se na budoucí kariéru.
  1. Příprava na vstup na trh práce: Poradci pomáhají žákům s přihláškami na střední školy nebo učňovské obory.
  1. Spolupráce s ostatními pedagogy: Kariérní poradci spolupracují s učiteli a dalšími pedagogy na škole. Může jít o mezipředmětovou spolupráci nebo společné projekty pro žáky a jejich rodiny.
  1. Spolupráce s rodiči: Poradci mohou spolupracovat s rodiči žáků, například při exkurzích na pracoviště nebo při komunikaci ohledně kariérního výběru.

  • PPP: Mgr. Andrea Růžičková – z PPP pro Prahu 1,3,4, Francouzská 56, Praha 10, do školy dochází minimálně 1x/měsíc – konzultace s vých. poradcem, učiteli, hospitace v hodinách

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 224 914 192, 267 997 031, 267 997 032, www.ppppraha.cz

  

Výchovné poradenství

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik primární prevence, speciální pedagog. Téměř všichni pedagogové 1. stupně a někteří 2. stupně prošli školením speciální poruchy učení, chování a pedagogické diagnostiky. Dbáme na včasné rozpoznání potíží. Za stěžejní považujeme navázání dobrého kontaktu s rodinou.

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), do školy pravidelně dochází psycholog z PPP. Konzultuje s vyučujícími, provádí hospitace v hodinách, věnuje se diagnostické, metodické a informační práci se žáky i pedagogy.

Výchovný poradce a metodik primární prevence spolu s třídními učiteli monitorují školní prostředí, všímají si problémových žáků. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením se snaží o prevenci, jednají s rodiči o pomoci a nápravě, nabízejí služby institucí, které se touto problematikou zabývají (zejména Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 4, sociální odbor MÚ Prahy 4, Policie ČR a městská policie.

Značnou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.

Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, které jsou zpracovány dle doporučení PPP a ve spolupráci: učitelé + výchovný poradce + speciální pedagog + pracovníci odborného poradenského pracoviště.

Ve škole je zřízen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami kroužek náprav poruch učení, vede jej speciální pedagog.

Péči o nadané žáky považujeme jako znak dobré školy. Naším úsilím je včas nadané dítě rozpoznat, vytvořit mu podmínky, navázat kontakt s rodinou.

Mimořádně nadaní žáci mají specifické vzdělávací potřeby. Učitelé si pro tyto žáky připravují náročnější činnosti, žáci mají možnost osvojit si i rozšiřující učivo. Uplatnění nacházejí nadaní žáci v kooperativních činnostech, jsou pověřováni vedením a řízením skupin, je jim dáván prostor pro hlubší bádání. V ojedinělých případech se zvláště nadaní žáci mohou účastnit vyučovacích hodin ve vyšším ročníku..

Pro žáky výjimečně nadané je rovněž možné sestavit individuální vzdělávací plán. Rozšiřování učiva by mělo vycházet ze zájmů žáka.

Další variantou pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí je tzv." DOHODA" (učitel, žák, rodič), obsahem "Dohody" je to , co bude žák dělat v době, kdy ostatní dělají něco, co on už umí (literární práce, bádání, práce na počítači,....).

Od ledna spouští PPP pro Prahu 1, 2, 4 novou Poradenskou linku pomoci (PLP), která je na dálku snáze dostupná pro klienty, kteří mají nějakou psychologickou či pedagogickou otázku. Jde linku jak telefonickou, tak mailovou. Odpovídat na dotazy budou pracovnice  PPP v průběhu pracovního týdne od 8.00 do 16.00.

leták

Škola v projektech

 eu logo2

 


 

Rodice vitani logo

 

 


  AASKOL-logo


  recyklohrani


 dis bg


 proskolylogo


 Obedy pro deti BANNER-180x238

 

Kdo je online

Právě přítomno: 266 hostů a žádný člen