Na Chodovci 54, Praha 4

tel: 272 011 880

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zsnachodovci.cz

datová schránka 6zzz9py

IČO 6138 4704

Náhodný obrázek

Škola v projektech

 235px-Charles-University-symbol-2

 Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy


 

No Flash

EKOLAMP – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

(dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Identifikační údaje správce

Název: Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54

Sídlo: Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4

Zastoupená: Mgr. Bc. Miloslav Ráž, ředitel školy

IČO: 61384704

DIČ: CZ61384704

Tel: 272 011 880

ID datové schránky: 6zzz9py

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky: www.zsnachodovci.cz

1. Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu (viz níže oddíl A).

Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

Kromě těchto údajů, jejichž zpracování je stanoveno právními předpisy, zpracovává škola další údaje na základě souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka, na základě oprávněného zájmu školy a z důvodu plnění uzavřených smluv (viz níže oddíl B).

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Subjekty údajů a jejich zákonní zástupci se mohou v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b,

odpovědná osoba, vykonávající funkci pověřence: Mgr. Jana Pužmanová, MBA, tel. 261 192 487, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením. Po stanovené archivační době nebo po skončení účelu, pro který byly vyžádány, podléhají údaje skartaci.

2. Údaje zpracovávané školou

A. Škola zpracovává osobní údaje pro splnění povinnosti vedení povinné dokumentace školy

(přijímání žáků k základnímu vzdělávání, přestup žáka, odklad povinné školní docházky, školní stravování, školní družina) v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K tomuto účelu zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno);

státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky;

údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk;

údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;

údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

datum ukončení vzdělávání ve škole.

Výše uvedené údaje se dále předávají nadřízeným orgánům – MŠMT, ČŠI, MHMP atd.

V případě zákonných zástupců nezletilých žáků se jedná o:

jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování, telefon, e-mail.

 

B. Kromě údajů vyžadovaných Školským zákonem škola zpracovává následující údaje:

Přijímání do ZŠ

údaje o sourozencích ve škole - z důvodu posouzení žádostí žáků ve správním řízení podle kritérií přijímacího řízení,

informace o MŠ, odkladu školní docházky, psychologickém vyšetření, zdravotním stavu – z důvodu oprávněného zájmu o historii vzdělávání žáka a zajištění jeho vzdělávacích potřeb,

prohlášení, že zákonný zástupce jedná v souladu s druhým zákonným zástupcem, není-li tento přítomen u zápisu – toto je nezbytné pro realizaci řádného vzdělávání a zajištění denního režimu dítěte v ZŠ.

Prezentace školy

Zveřejňování dětských prací a fotografií z akcí školy a jednotlivých tříd se provádí v oprávněném zájmu školy na prezentaci vlastní výchovně vzdělávací činnosti, v rozumné míře a na základě obecného souhlasu zákonného zástupce, který byl udělen na začátku školní docházky a lze jej kdykoli odvolat.

Zájmové kroužky organizované školou

Údaje obsažené v přihlášce na kroužky (jméno, třída) jsou nutné pro rozřazení dětí do jednotlivých kroužků a evidenci docházky.

Pořizování videozáznamů

Videozáznamy pořizované na školních akcích jsou používány pouze na základě oprávněného zájmu školy prezentovat svoji výchovně vzdělávací činnost, a to na základě obecného souhlasu zákonného zástupce, který byl udělen na začátku školní docházky a lze jej kdykoli odvolat.

Školní stravování

Číslo bankovního účtu zákonného zástupce – se souhlasem zákonných zástupců za účelem bezhotovostní formy úhrady stravného formou inkasa a pro vrácení případného přeplatku na konci školního roku odběrateli služeb.

Školní družina

Jméno, příjmení a telefonní číslo dalších osob, které lze kontaktovat v případě potřeby vyzvednutí žáka ze školní družiny a pro zajištění předávání žáků pouze pověřeným osobám (pokud je nevyzvedávají přímo zákonní zástupci) - se souhlasem dotčených osob.

Školy v přírodě

Jméno a příjmení žáka, datum narození, zdravotní pojišťovna, kontakty na rodiče, zdravotní stav, bezinfekčnost – se souhlasem zákonných zástupců z důvodu zajištění bezpečného pobytu dětí na školách v přírodě a z důvodu plnění smlouvy uzavřené mezi školou a dodavatelem ubytovacích služeb.

Škola v projektech

 eu logo2

 


 

Rodice vitani logo

 

 


  AASKOL-logo


  recyklohrani


 dis bg


 proskolylogo


 Obedy pro deti BANNER-180x238

 

Kdo je online

Právě přítomno: 68 hostů a žádný člen